کتاب نگاهی به

شاه

بزبان فارسی
 
Shah


Authorized Distributors in the Worlds

Canada :

Toronto :  

Montreal   Maison d’Edition Ketab-Iran Canada ,  Tel: 514 -373 5770 , info@mekic.ca

Vancouver :  Danaei , Tel: 604 349 7397 ,    bookordernow@gmail.com

USA:

Los Angeles : Ketab Corporation ( Sherekat Ketab ), Tel: 310- 477 7477, ketab1@ketab.com

Europe :

Sweden:  Stockholm , Baran ,Tel: 0 8 88 54 74,  0 730 890 863, info@baran.se

هزینه ارسال کتاب در اروپا به شهرهای داخلی هر کشور 10 دلار است
 به استرالیا و کشورهای غیر از بازار مشترک 20 دلار

Paris:      Khavaran Book Store , Tel: 01 43 43 76 96

                Pooya Cultural Centre, Tel: 01 42 08 38 47

Holland :   Dena Publishing ,  Tel: 010 41 41 050

Denmark: Diar Ketab , Tel: 0045 20 84 50 65

United Kingdom:

             London  :          Hormouz , Tel : 0750 766 51 63

             Southampton:  Iranian Association , Tel: 07878 544 471

Germany:                 

              Frankfurt : http://chichini.eu/shop/start  , info@chichini.eu , Tel: 0177 388 19 91

              Koln:          Foroogh book store ,  Tel: 0221 92 35 707,     foroughbook@gmail.com
 

 Asia, Africa & Australia:

             Baran, Sweden –Stockholm , info@baran.se, www.baran.se
             Box 4048,  163 04 Spånga, Sweden


هزینه ارسال کتاب در اروپا به شهرهای داخلی هر کشور 10 دلار است
 به استرالیا و کشورهای غیر از بازار مشترک 20 دلار

 

If you want to ask any questions from Dr. Milani please visit: www.vidoyen.com

NuVision Canada


 
Designed by NuVision Canada, 2013-2018 © All rights reserved, Persian Circle

    Terms & Conditions